Słowniczek

Dyskalkulia

Dyskalkulia to zaburzenie umiejętności matematycznych, które objawia się trudnościami w rozumieniu i wykonywaniu działań matematycznych. Osoby z dyskalkulią mają trudności z rozpoznawaniem liczb, obliczeniami matematycznymi, a także związanych z nimi pojęć.
Przyczyny dyskalkulii mogą być różnorodne, w tym genetyczne, neurologiczne lub wynikać z braku odpowiedniej edukacji. Często występuje wraz z innymi zaburzeniami, takimi jak dysleksja, ADHD lub zaburzenia percepcyjno-ruchowe.
Objawy dyskalkulii obejmują trudności w liczeniu i wykonywaniu działań matematycznych, błędy w rozpoznawaniu liczb i ich położenia na osi liczbowej, trudności z zapisywaniem i odczytywaniem cyfr oraz trudności w rozumieniu pojęć matematycznych.
Osoby z dyskalkulią mogą potrzebować specjalnej edukacji i terapii, aby poprawić swoje umiejętności matematyczne. Terapia może obejmować naukę strategii radzenia sobie z trudnościami matematycznymi, ćwiczenia rozwoju percepcji wzrokowej i przestrzennej, a także stosowanie programów komputerowych do poprawy umiejętności matematycznych.
Ważne jest, aby zrozumieć, że dyskalkulia to zaburzenie, które nie wynika z braku chęci lub wysiłku ze strony osoby z dyskalkulią. Właściwe podejście i wsparcie edukacyjne oraz terapeutyczne mogą pomóc osobom z dyskalkulią osiągnąć sukcesy i rozwijać swoje umiejętności matematyczne.
Terapią właściwa do korekcji tego zaburzenia jest terapia pedagogiczna.