Słowniczek

Dysortografia

Dysortografia to zaburzenie pisania, które polega na trudnościach w poprawnym zapisywaniu liter, słów i wyrazów. Osoby z dysortografią mają trudności z prawidłowym stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, a także mogą popełniać błędy w odmianie wyrazów i składni zdania.
Przyczyny dysortografii mogą być różnorodne, w tym genetyczne, neurologiczne lub wynikać z braku odpowiedniej edukacji. Często występuje wraz z innymi zaburzeniami, takimi jak dysleksja, dysgrafia i ADHD.
Objawy dysortografii obejmują trudności w pisaniu poprawnej formy wyrazów, błędy ortograficzne i interpunkcyjne, zapisywanie wyrazów w sposób fonetyczny lub całkowicie zniekształcony, a także trudności w odmianie wyrazów.
Osoby z dysortografią mogą potrzebować specjalnej edukacji i terapii, aby poprawić swoje umiejętności pisarskie. Terapia może obejmować ćwiczenia pisania, naukę zasad ortografii i interpunkcji, a także naukę strategii radzenia sobie z trudnościami w pisaniu.
Ważne jest, aby zrozumieć, że dysortografia to zaburzenie, które nie wynika z braku chęci lub wysiłku ze strony osoby z dysortografią. Właściwe podejście i wsparcie edukacyjne oraz terapeutyczne mogą pomóc osobom z dysortografią osiągnąć sukcesy i rozwijać swoje umiejętności pisarskie.
Zaburzenie można korygować na zajęciach z terapii pedagogicznej.