Metoda Warnke

Głównym założeniem Metody Warnkego jest jednoczesne oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu, motorykę.

Terapia opiera się na diagnozie 14 funkcji podstawowych, które wpływają na rozwój mowy oraz treningu słuchowym, wzrokowym, motorycznym i lateralnym. Na ich podstawie terapeuta tworzy plan treningowy dostosowany do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

Metoda do zastosowania z osobami które komunikują się werbalnie( muszą rozumieć polecenia terapeuty), nie stosuje się wobec osób o niskim poziomie intelektualnym.

Diagnostyka oraz terapia prowadzona jest przy użyciu specjalistycznej aparatury – urządzenia Audio4Lab – modułnBrain Audiometr(8 zadań), pozostałe testy wykonywane są za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych. Uzyskane podczas diagnozy dane porównywane są z normami danej grupy wiekowej i na tej podstawie przygotowuje się plan terapii.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego(przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej).

Obszary stosowania Metody Warnkego

 • zaburzenia przetwarzania słuchowego(APD)
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano
 • trening koncentracji uwagi
 • trudnościami w lateralizacji
 • problemami logopedycznymi
 • afazja
 • osoby chcące usprawnić umiejętność czytania i pisania, funkcjonowanie mózgu po uszkodzeniu(np. udarze)

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób które:

 • maja problemy z różnicowanie głosek o podobnym brzmieniu
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
 • nie czytają ze zrozumieniem
 • przekręcają wyrazy, pomijają, zgadują
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu
 • mają problemy z zapamiętywaniem sekwencyjnym: nauką wierszy, ciągów słownych
 • maja problemy z koncentracją

Twórca Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Metoda Wrnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 r.ż. oraz osób dorosłych.

Diagnoza funkcji podstawowych:

 • próg kolejności wzrokowej i słuchowej
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • czas reakcji z wyborem
 • rozpoznawanie wzorca częstotliwości
 • rozpoznawanie wzorca czasowego

Pozostałe testy wykonywane są za pomocą narzędzi diagnostycznych:

 • test koordynacji oko-ręka
 • czytanie pseudotekstów
 • zdolność zapamiętywania krótkotrwałego
 • selektywność percepcji
 • spostrzeganie dynamiczne
 • test obuocznego widzenia
 • literowanie wzrokowe

Metoda skupia się na przyczynach trudności a nie na objawach. Ćwicząc poszczególne funkcje uzyskuje się poprawę na poziomie funkcjonowania.