Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to wszechstronne oddziaływania usprawniające sposób mówienia i jego jakość. Każdy plan terapii poprzedzony jest diagnozą potrzeb pacjenta. W Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Specjalistycznym IN-PROGRES wykorzystujemy do tego celu wystandaryzowany test KOLD z wydawnictwa Komlogo. Na podstawie diagnozy ustalana jest najbliższa lista celów możliwych do osiągnięcia.

W zależności od tego na czym powinniśmy się skupić, pracując z danym dzieckiem, korzystamy z szerokiego wachlarza metod logopedycznych:

Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe

To zespól ćwiczeń wspomagających naukę poczucia ułożenia języka, względem innych, części jamy ustnej, tzw. kinestezja artykulacyjna. Umożliwia ona dziecku, na etapie dalszych ćwiczeń, właściwe ułożenie języka do danej głoski, aby mogło ja poprawnie wymawiać.

Ćwiczenia oddechowe

Działają wspomagająco na prawidłową wymowę, sposób mówienia, intonację oraz kształtują prawidłowe nawyki oddechowe i higienę głosu.

Zabawy usprawniające prawidłową wymowę głosek

Jeśli dziecko niepoprawnie realizuje głoski języka polskiego musimy wypracować ich prawidłową wymowę. Zadaniem dziecka jest powtarzanie danej głoski w sylabach, wyrazach i zdaniach. Żeby nie było nudno wykorzystujemy tu mnóstwo zabaw, np. memo, duble, domina, Piotrusie, układanki, gry planszowe, gry logiczne, historyjki obrazkowe i wiele, wiele innych kreatywnych pomocy.

AAC

To zespół metod komunikacji alternatywnych, wykorzystywanych w przedszkolu w sytuacji braku komunikacji werbalnej lub jako forma wspomagająca porozumiewanie np. w trudnościach z wypowiedzeniem potrzeb lub stanów dziecka. W metodzie tej wykorzystywany jest głównie system symboli obrazkowych PCS lub gesty Makaton.

Ćwiczenia słuchu fonemowego

To zabawy słuchowe, które uczą dziecko wysłuchiwania poszczególnych głosek, własnej kontroli czy daną głoskę dziecko wymawia poprawnie, wyszukiwania par wyrazów rymujących się, podziału wyrazów na sylaby. Działający prawidłowo słuch fonemowy jest podstawą do przyswojenia przez dziecko umiejętności czytania oraz pisania poprawnego ortograficznie.

Rozwijanie zasobu słownictwa

To kolejne zadanie stojące przed logopedą i jego małym pacjentem. Dziecko objęte terapią najchętniej pracuje na zasadzie zabawy. Bawiąc się zyskuje motywacje do komunikowania się nowymi słowami, poszukuje nowych wyrażeń, aby przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące aktywności. Najlepszym przykładem do stymulowania rozwoju mowy są zabawy tematyczne. Dzięki nim możemy wprowadzać nowe wyrazy oznaczające przedmioty – budujemy z dzieckiem grupy znaczeniowe, np. meble, naczynia, ubrania, jedzenie, np. podczas zabawy w dom, nazywamy czynności wykonywane przez uczestników zabawy, laleczki, misie itp., określamy miejsce wykonywania czynności ćwicząc jednocześnie nazywanie stosunków przestrzennych.

Symulatniczno – sekwencyjna nauka czytania

Jest to jedna z technik Metody Krakowskiej. Profesor Cieszyńska (twórczyni metody) zauważyła, ze w sytuacji zaburzeń komunikacji językowej i trudności z przetwarzaniem słuchowym języka mówionego włączenie w proces terapeutyczny wczesnej nauki czytania powoduje intensywniejszą współpracę miedzy półkulami mózgu, czego efektem jest lepsze przyswajanie i nadawanie języka mówionego. Dzieci początkowo uczą się rozpoznawać samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze w zapisie graficznym, co ułatwia im nadawanie komunikatów werbalnych z ich wykorzystaniem. Następnym etapem nauki czytania jest poznawanie sylab tzw. otwartych (zakończonych samogłoską) w kolejnych paradygmatach – pa, po, pu, pe, pi, py; ma, mo, mu, me, mi my itd. Jednocześnie dzieci mają okazję do tworzenia słów z kolejnymi sylabami, co również ułatwia im komunikację werbalną.

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

Są to ćwiczenia linearnego i sekwencyjnego porządkowania. Ich zadania to przede wszystkim nauczenie dziecka wyodrębniania istotnych rzeczy , dokonywania zasad porządkowania, liniowego porządkowania świata od lewej do prawej i od góry do dołu. Umiejętności te przekładają się na rozumienie podziału przedmiotów wg określonych kategorii znaczeniowych, umiejętności dostrzegania związków przczynowo-skutkowych oraz umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

Programowanie języka

Jest metoda usprawniająca nabywanie sytemu językowego, zgodnego z regułami gramatyki polskiej. Metoda ta odkrywa przed dziećmi reguły dotyczące odmiany przez przypadki rzeczowników i przymiotników, stosowanie liczby pojedynczej i mnogiej, poprawne stosowanie czasowników w zależności od sytuacji w liczbie pojedynczej, mnogiej, osobie, rodzaju i czasie.

W trakcie terapii logopedycznej stymulowane są funkcje wzrokowe, słuchowe, koordynacja, sprawność motoryczna dłoni, ogólna sprawność całego ciała. One są tak samo ważne w procesie komunikacyjnym jak powyżej omawiane metody, bo dobrze działający wzrok spostrzeże, dobrze działające ucho usłyszy, z pozycji stojącej więcej zobaczę i na pewno zechcę o tym wszystkim opowiedzieć.

Terapia logopedyczna w Naszym Przedszkolu to przede wszystkim dobra zabawa. Mały pacjent chce się bawić. Logopeda musi nawiązać z dzieckiem dobrą relację, a jest ona możliwa jeśli dziecko wie, że w czasie spędzonym z terapeutą będzie spędzać czas aktywnie i wesoło. Dzieci poprzez zabawę tematyczna, ruchową, plastyczną, techniczną osiagają kolejne kroki milowe na drodze nabywania systemu językowego.